ทำบุญง่าย 10 ประการได้กุศลมหาศาล

ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของคำว่า “บุญ” เสียก่อน คำว่า “บุญ” โดยทั่วไปหมายถึง การกระทำความดี มาจากภาษาบาลีว่า “ปุ

ญญะ” แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น บุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกำจัดสิ่งเ ศ ร้ าหมองที่เราเรียกกันว่า “กิเลส”

ให้ออกไปจากใจ บุญจะช่วยให้เราลด ละ เลิกความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีจิตใจคับแคบ อันเป็นสาเหตุให้เกิດความทุกข์

ต่างนานา และช่วยให้ใจเป็นอิสระ พร้อมจะก้าวไปสู่การทำคุณงามความดีในขั้นต่อไป เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ทำให้

เกิດความอิ่มเอิบใจ มีความสุข และเป็นความสุขที่สงบและยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม น่า

เคารพยกย่อง เพราะถือว่าเป็น “คนดี” นั่นเอง

1.การให้ทาน ประกอบด้วย ให้วัตถุสิ่งของ ให้ธรรมะ และให้อภัย สังเกตใจทุกครั้งที่มีโอกาสให้ทานว่า ให้ด้วยความเต็มใจ เปี่ยมสุขหรือมีสิ่งใดตกค้างขัดขวางอยู่บ้าง ก็สลัดออกไป

2.การสมาทานศีล คือความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการกระทำที่เบียดเบียนตนเอง และเบียดเบียนผู้อื่น เพราะเห็นโทษของการกระทำนั้นและเต็มใจสลัดขัดเกลาอย่างเต็มสติกำลัง

3.การภาวนา คือการเฝ้าs ะวั งรั กษ าใจมิให้เผลอไผลสร้างตัวตนขึ้นมาก่อทุกข์ เพราะเกิດความรู้สึกตัวตนครั้งหนึ่ง กระบวนการเกิດทุกข์ยกโขยงมาทั้งขบวน เมื่อใจไม่ต้องแบกตัวตน ก็กลายเป็นใจเบา หรือเบาใจนี้แหละคือใจในขณะที่ว่างจากตัวตน

4.ความอ่อนน้อมถ่อมตน การแสดงความอ่อนโยนหรือ อ่อนน้อมถ่อมตนที่แท้คือวิธีการลดตัวตนชนิดหนึ่ง การ ทำบุญ ที่ง่ายที่สุด ได้ผลมากไม่แพ้วิธีอื่นก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนี้เอง

5.เต็มใจช่วยเหลือผู้อื่น งานที่เรียกกันว่างานอาสาสมัคร ที่คนทำกันอยู่โดยทั่วไป หรือ การรวมกลุ่มกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ชุมชนใดโดยไม่รับสิ่งใดตอบแทน

6.การแสดงธรรม การที่พระสงฆ์แสดงธรรมก็ดี การที่ใครแม้มิใช่เป็นพระสงฆ์แต่มีเจตจำนง มีความปรารถนาดีในการบอกทางชีวิตดีให้แก่เพื่อนผู้ต่างการชี้ทางล้วนเป็น การแสดงธรรม

7.การฟังธรรม การตั้งใจฟังธรรมจากพระสงฆ์ที่แสดงธรรม การฟังธรรมจากสื่อธรรม เพื่อเพิ่มความรู้ทางชีวิตที่ถูกต้อง ล้วนเป็นการ ทำบุญ ที่จะก่อให้เกิດความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้น

8.การมอบความดีให้แก่กันและกัน เมื่อได้สร้างความดีอย่างใดแล้ว ตั้งใจเผื่อแผ่ความดีนั้นไปให้แก่ผู้อื่นด้วยการตั้งความปรารถนาดีแก่บุคคล ทั้งที่เป็นที่รักและที่เคยเ ก ลี ຍ ด ชัง ให้สิ่งเหล่านั้นหายข า ดเลิกแล้วต่อกัน วางใจเป็นกลาง

9.การพลอยยินดีกับผู้อื่น เมื่อเห็นว่าพวกเขาทำความดี เป็นการสร้างกำลังใจให้แก่สังคม สลายความอิ จ ฉ าจากใจ ไม่ตกนรก นั่งนอนเป็นสุข นั้นก็เห็นสวรรค์อยู่ตรงหน้า

10.ทำความเห็นให้ตรง เมื่อใดใช้สติพิจารณา กิจกssมที่ผ่านมาในชีวิตแล้ว ทบทวนว่า สิ่งใดดีควรจะเพิ่มเติม และหากพบว่าสิ่งใดไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์มีแต่โทษเจือปน ต้อง ตั ดใจขจัดออกไปอย่างตรงไปตรงมาไม่ปล่อยให้ค้างคาชีวิต

สุดท้ายนี้ขอฝากเอาไว้ว่าการทำบุญใคร ก็สามารถทำได้ แต่สิ่งสำคัญที่เหนือการทำบุญคือ ต้องทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทน ทำด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะทำดวยวิธีการใดก็ถือเป็นบุญกุศลทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *