ธนาคาร ออมสิน ปรับเกณฑ์สินเชื่อใหม่ 2564 อาชีพอิสระ ก็กู้ได้ง่ายๆ

เป็นอีกสินเชื่อที่หลายๆคนต้องการในตอนนี้ เพราะมีหลักขั้นตอนในการสมัครไม่ยุ่งยาก

และส่งเอกสารง่ายๆ โดยเป็นอีกสินเชื่อธนาคาร ที่ตอนนี้ เปิดให้สมัครแล้วอีกครั้งสำหรับสินเชื่อไกลทอง

ที่ทางด้านธนาคารออมสินเล็งเห็นความลำบากของประชาชนในช่วงนี้

จึงปรับเกรณฑ์ให้มีการยื่นเอกสาร และขั้นตอนการอนุมัติให้ง่ายขึ้น วันนี้เราเลยมาแนะนำขั้นตอนกันอีกครั้ง

 

จุดเด่นของสินเชื่อ

เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน
เพื่อการอุปโภคและบริโภค
เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน

วัตถุประสงค์ในการขอกู้

เพื่อประกอบการค้าหรือการลงทุน ยกเว้น ธุรกิจที่มีความเสี่ยงและไม่ก่อเกิดรายได้
เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้แก่ ซื้อเครื่องใช้จำเป็นภายในครัวเรือน, ซื้อยานพาหนะที่จำเป็นต้องใช้ในการเดินทางหรือประกอบกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ, ค่ารักษาพยาบาล, ชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน ยกเว้น ซื้อที่ดินเปล่า, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จำเป็นหรือชำระหนี้สินที่มีปัญหา
อื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 

จำนวนเงินกู้
1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 

 

ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร
ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด
ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

 

การชำระห นี้เงินกู้

ชำระเป็นรายเดือน จะชำระด้วยตนเอง หรือให้ธนาคารหักบัญชี หรือหน่วยงานรวบรวมนำเงินส่งก็ได้
ระยะเวลาชำระเงินกู้

เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
เงินกู้เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร
เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน
มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

เอกสารในการเตรียมตัวกู้

สำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนของผุ้กู้ และผู้ค้ำประกัน
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน


สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และผุ้ค้ำประกัน


หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรธุรกิจเอกชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมสำเนา)

หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน (กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระห นี้)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *